بررسی طرح پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور در کمیسیون آموزش و تحقیقات

مجلس

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز شنبه بررسی بعضی از امور مربوط به سنجش آموزش كشور را در دستور کار خود دارد.

روز یكشنبه نیز اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری طرح یك‌فوریتی افزایش نرخ بار‌وری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز شنبه بررسی بعضی از امور مربوط به سنجش آموزش كشور را در دستور کار خود دارد.

همچنین روز یكشنبه نیز اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری طرح یك‌فوریتی افزایش نرخ بار‌وری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور مورد بررسی قرار می‌دهند.

جلسه كارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی این کمیسیون نیز روز دوشنبه برگزار می‌شود.

کد N296055