سفیر جدید ایران استوارنامه خود را تقدیم امیر کویت کرد