همایش جهان عاری از خشونت/

صلح طلبی در رأس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است