در شصت و ششمین سالروز نکبت:

عزالدین قسام: مقاومت تنها راه بازگشت آوارگان فلسطین است

آفریقا و خاورمیانه

عزالدین قسام در شصت و ششمین سالروزنکبت، مقاومت را تنها راه بازگشت آوارگان فلسطینی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گردانهای عزالدین قسام، مقاومت را تنها راه بازگشت فلسطینی ها به اراضی و مناطقی که در سال 1948 از آن رانده شده اند دانست.

ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در 66 سالگرد نکبت گفت: حق بازگشت جز با مقاومت و تفنگ حاصل نمی شود. اسرائیلی ها جایی در سرزمین فلسطین ندارند و به مثابه خط توهمی در نقشه عربی هستند که از بین می روند.

شایان ذکر است که فلسطینی ها همه ساله چهاردهم ماه مه را به عنوان روز نکبت مورد توجه قرار می دهند و با برگزاری راهپیمایی بر حق بازگشت تاکید دارند.