با تصویب نمایندگان/

ادامه بررسی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

مجلس

نمایندگان بخشی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح مقرر کردند مجوز کسب و کار و هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 ، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می شود.

همچنین مقرر شد پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شامل کتاب الکترونیک که شرایط دریافت یا تمدید کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات به تفکیک در آن درج شده و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.