مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی

مجلس

نمایندگان با کلیات طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در دستور کار قرار دادند که بر اساس آن دولت موظف می شد دو سال دوره آموزشی بهورزان (تربیت بهورز) را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور نماید.

بر اساس تبصره یک این ماده واحده شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده و بر اساس تبصره 2 این ماده واحده دوره تربیت بهورز معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می شد.

همچنین در تبصره 3 این ماده واحده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجاز می شدند که رشته بهورزی را در دانشگاهها ایجاد و ادامه تحصیل بهورزان را فراهم نمایند.

تبصره 4 این ماده واحده نیز هزینه های ناشی از اجرای این قانون در سال جاری را از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و در سالهای بعد در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کرد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت و آن را رد کردند.

بر اساس این گزارش مغایرت با احکام متعدد قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و نیز مغایرت با اختیارات تفویضی مجلس به هیات وزیران و مواردی از طرح از اختیارات دولت بوده که نیاز به قانونگذاری جدید بود از جمله دلایلی بود که نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.

به گزارش مهر، در جریان بررسی این طرح نمایندگان اخطار 75 قانون اساسی را در صحن علنی مطرح کردند که بر اساس آن اجرای این طرح برای دولت بار مالی خواهد داشت اما بعد از موافقت ریاست جلسه علنی و رای گیری اخطار 75 قانون اساسی نمایندگان اخطار قانون اساسی اصل 75 را وارد ندانستند.

به گزارش مهر، از 224 نماینده حاضر در صحن علنی، 98 نماینده موافق، 89 نماینده مخالف و 6 نماینده به کلیات این طرح رای ممتنع دادند.