جمهوری آذربایجان مرکز تحقیقات هسته ای تاسیس می کند

باکو

باکو- ایرنا- ˈالهام علی افˈ رییس جمهوری آذربایجان با هدف استفاده از فن آوری های هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، دستور تاسیس ˈمرکز تحقیقات هسته ایˈ زیر نظر وزارت مخابرات و فن آوری های پیشرفته این کشور را صادر کرد.

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان با اعلام این مطلب نوشت: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و بکارگیری گسترده فن آوری های هسته ای در صنایع، کشاورزی، طب و سایر زمینه ها، گسترش تحقیقات در این راستا در جمهوری آذربایجان و ایجاد صنعت انرژی هسته ای در این کشور را ایجاب می نماید.

به نوشته این رسانه، تا کنون فعالیت های مشخص مرتبط با تحقیقات در زمینه فن آوری های هسته ای در این کشور انجام گرفته و دانشمندان در چارچوب همکاری با سازمانهای بین المللی در طرحهای مختلف حضور داشته و تجارب معینی را در این زمینه به دست آورده اند.

ترند افزود: در عین حال بررسی های انجام گرفته تاکنون جنبه صرفا علمی و نظری داشته است. امکانات مادی و فنی غیر کافی و فقدان راکتور هسته ای تحقیقاتی این اجازه را نمی داد که تحقیقات در زمینه ارزیابی امکانات بالقوه موجود در زمینه ذخایر مواد خام هسته ای در جمهوری آذربایجان با خواست روز مطابقت داده شود. از این رو انجام تدابیری جامع در زمینه فن آوری های هسته ای و صنایع انرژی هسته ای اهمیت ویژه ای در تامین توسعه آتی کشور کسب می نماید.

بر پایه این گزارش، در بخشنامه رییس جمهوری آذربایجان اعلام شده است: ˈبا توجه به ضرورت استفاده صلح آمیز از فن آوری های هسته ای مطابق با مطالبات روز و منافع ملی کشور و نیز ضرورت بهبود پایه های مادی و فنی موجود در زمینه فن آوری های هسته ای در جمهوری آذربایجان، افزایش ظرفیت کادر متخصص مربوطه و گسترش دامنه تحقیقات در کشور، شرکت سهامی خاص تحت عنوان ˈمرکز تحقیقات هسته ایˈ زیر نظر وزارت مخابرات و فن آوری های پیشرفته جمهوری آذربایجان تاسیس می شود.

طبق این بخشنامه، کابینه وزیران دولت آذربایجان موظف شده است ظرف دو ماه نسبت به تصویب اساسنامه و تعیین ساختار مرکز فوق اقدامات لازم را بعمل آورد.

خاورم*1206*1275
کد N273055