ونزوئلا در آستانۀ قحطی/ تصاویر رویترز از صفوف طولانی گاز و نان در کاراکاس

کد N272117