بحران در روزنامه فرانسوی لوموند

واحد مرکزی خبر نوشت:

سردبیران روزنامه لوموند فرانسه پس از چندین ماه اختلاف با مدیریت این روزنامه در خصوص سازماندهی مجدد هیئت تحریریه ، سه شنبه به طور جمعی استعفا کردند.
هفت سردبیر و جانشین سردبیر در پیامی داخلی خطاب به ناتالی نوگایرد مدیر این روزنامه و لویی دریفوس رئیس شورای مدیریت این روزنامه که نسخه ای از آن به خبرگزاری فرانسه رسید نوشتند:« از چند ماه پیش، ما پیام های زیادی برای اعلام نقایص مهم فرستادیم ولی فقدان اعتماد و ارتباط با مدیریت مانع از آن می شود که ما به وظایف خود به عنوان سردبیر عمل کنیم .»
آنان نوشتند :« ما که نمی خواهیم هیئت تحریریه را شکننده کنیم ولذا آمادگی داریم تا امور جاری را تا زمان انتصاب گروه جدید برعهده گیریم .»
سردبیران لوموند نوشتند :« ما تلاش کردیم راه حل هایی ارائه کنیم اما بی نتیجه بود . ما امروز مشاهده کرده ایم که دیگر نمی توانیم وظایفی را که به ما سپرده شده است انجام دهیم و به این سبب ما از سمت های خود استعفا می کنیم .»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، مدیریت لوموند هنوز به این استعفای جمعی واکنشی نشان نداده است. ناتالی نوگایرد از مارس 2013 مدیر لوموند است . براساس پیامی داخلی که او فوریه به همکاران خود ارسال کرد ، پیش بینی می کند حدود 50 تن از اعضای هیئت تحریریه را به بخش های دیگر از جمله بخش دیجیتال منتقل کند.

5252

کد N268189