سفیر ونزوئلا در گفتگو با مهر:

چاوز در "کتاب آبی" اندیشه سیاسی و مبارزاتی خود را تبیین کرده است