اندیشکده آمریکایی:

ناوهای ایران در یکی از اصلی‎ترین متحدان واشنگتن در قاره سیاه پهلو گرفت/ حضور ایران در شاخ افریقا عادی شده است