مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

احتمال به قدرت رسیدن دوباره نومحافظه‌کاران در آمریکا

مجلس

هدف این پژوهش آن است که از یک طرف به بررسی ایده‌های لئواشتراوس به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم بپردازد و از طرف دیگر شکل‌گیری جریان نو محافظه‌کاری را بر اساس تأثیر تفکر اشتراوس بر آنها نشان دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی مبانی فکری لئواشتراوس ـ یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ـ و اثر آن برنئومحافظه‌کاران آمریکا اعلام کرد: در به قدرت رسیدن آینده حزب جمهوریخواه در واشنگتن، احتمال به قدرت رسیدن دوباره نومحافظه‌کاران، به ویژه در زمینه سیاست خارجی فراوان است.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هدف این پژوهش آن است که از یک طرف به بررسی ایده‌های لئواشتراوس به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم بپردازد و از طرف دیگر شکل‌گیری جریان نو محافظه‌کاری را بر اساس تأثیر تفکر اشتراوس بر آنها نشان دهد.

در واقع بعد از به قدرت رسیدن جرج بوش پسر در کاخ سفید، جهان شاهد موجی از به قدرت رسیدن سیاست‌مدارانی بود که از نظر فلسفی عمیقا متأثر از اشتراوس، از جهت مشی فرهنگی، محافظه‌کار و از نظر سیاست خارجی، عمیقا نظامی‌گرا و ستیزه‌جو بودند. تبارشناسی این نسل جدید از سیاستمداران که البته بیشتر ریشه در حزب جمهوریخواه دارند، حائز اهمیت است، زیرا در ادامه مشی نظامی‌گرا و سیاست خارجی ستیزه‌جویی نو محافظه‌کاران، به دو کشور افغانستان و عراق، در همسایگی ایران حمله نظامی شد و رژیم‌های آنها تغییر یافتند.

در این گزارش از یک طرف مبانی فکری لئواشتراوس در محورهای متفاوت مانند بازگشت به فلسفه کهن، جدال سنت و مدرنیته، سبک نوشتاری پنهان‌نگر و... مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، شکل‌گیری جریان نو محافظه‌کاری در پیوند با آرای فلسفی و فکری اشتراوس بررسی خواهد شد.

در پایان نیز رهبران نو محافظه‌کاران و رسانه‌ها و سازمان‌های آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بدیهی است که در به قدرت رسیدن آینده حزب جمهوریخواه در واشنگتن، احتمال به قدرت رسیدن دوباره نومحافظه‌کاران، به ویژه در زمینه سیاست خارجی فراوان است و همین امر، پژوهشی دقیق راجع به آنها را به امری ضروری مبدل می‌کند.

در پایان این گزارش، آگاهی بیشتری در مورد شخصیت لئواشتراوس ارائه شده و آمده است: لئواشتراوس (1899-1973)، فیلسوف آلمانی که از دست نازی‌های آلمان به آمریکا مهاجرت کرد؛ یکی از بنیانگذاران جریان نومحافظه کاری در آمریکاست.

وی متولد 20 سپتامبر 1899 در شهرستان کوچک کیرچهایی در هسس بود و بعد از گذراندن یک سال دوره سربازی به دانشگاه ماربورگ رفت که مرکز مهمی برای جنبش نئوکانتی مسلط بر فلسفه آلمان از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم بود.

اشتراوس بعدها برای دوره دکترا به دانشگاه هامبورگ رفت و تحت نظارت ارنست کاسیرر، تز دکترایش را با عنوان (مسئله شناخت در عقیده فلسفی یاکوبی) در سال 1921 به پایان برد.

به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان، اشتراوس را مجبور به ترک وطن و مهاجرت به آمریکا کرد وی در پاییز 1949 به دانشگاه شیکاگو رفت و تا آخر عمر در این دانشگاه ماند.

کد N264301