با تصویب هیئت وزیران؛

قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی تعیین شد

دولت

مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سیصد و سی و پنج (466.335) ریال از این رقم به ازای هر بشکه، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه و مبلغ هفتاد و نه هزار و هشتاد و پنج (79.085) ریال به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز خواهد شد.

با تصویب هیئت وزیران، نحوه تسویه حساب دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد جزء (3) بند (الف)تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد؛ به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های داخلی از ابتدا تا پایان سال 1393 برابر با پانصد و چهل و پنج هزار و چهارصد و بیست (545.420) ریال تعیین می شود.

همچنین، مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سیصد و سی و پنج (466.335) ریال از این رقم به ازای هر بشکه، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه و مبلغ هفتاد و نه هزار و هشتاد و پنج (79.085) ریال به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز خواهد شد.

این مصوبه مورخ 14/2/1393 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N264033