ˈفرانسه 24ˈ:

بمباران شیمیایی حلبچه هنوز قربانی می گیرد- ایران تنها امید قربانیان

کد N263185