ابراز همدردی ایران با بازماندگان حادثه رانش زمین افغانستان/ واکنش به تشدید خشونت ها در اوکراین