برگزاری تظاهرات روز جهانی کارگر/

از درخواست اضافه حقوق ژاپنی ها تا شلیک گاز اشک آور به سوی معترضان ترک