سردبیر هفته نامه آگوس تاکید کرد:

حمایت روشنفکران ترکیه از حقوق ارامنه و اقلیت ها