دهقانی : اصلاح ساختار امنیتی کشورهای جنگزده باید با رعایت حق حاکمیت و رضایت آنها انجام شود

سازمان ملل,امنیت

نیویورک - ایرنا - سفیر و سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: در روند صلح سازی سازمان ملل، اصلاح ساختارهای امنیتی کشورهای برآمده از جنگ داخلی باید با رضایت آن کشورها و رعایت حق حاکمیت و اولویتهای آنان صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، غلامحسین دهقانی روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد طی سخنرانی با عنوان ˈاصلاح ساختارهای امنیتیˈ، دیدگاههای اعضای نم را بیان کرد.

وی اظهارداشت: کشورهای عضو عدم تعهد به اصلاح ساختار امنیتی درچارچوب وسیعتر و همه جانبه تر آن یعنی رابطه متقابل میان صلح، امنیت با توسعه و نقش تکمیل کننده صلحبانی و صلح سازی می نگرند.

دهقانی با استناد به موضع جنبش عدم تعهد که در سند نهایی اجلاس سران در تهران به تصویب رسیده است، تاکید کرد که تدوین راهبردهای مربوط به اصلاح ساختارهای امنیت ملی در کشورهای برآمده از جنگ داخلی و بحران باید در مرحله نخست بنا به درخواست کشورهای مورد نظر و با رعایت حق حاکمیت و اولویتهای این کشورها صورت پذیرد.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود : موضوع اصلاح ساختارهای امنیتی، مسئولیت اولیه دولتها و حق کشورهای ذینفع است که اولویت های خود را در این زمینه تعیین کنند.

وی گفت : هرچند از نظر جنبش عدم تعهد، سازمان ملل در مقایسه با سایر سازمانها دارای اولویت نسبی و مشروعیت بیشتری برای پرداختن به مفاهیم مربوط به اصلاح ساختارهای امنیتی کشورها است اما کشورهای عضو این جنبش اعتقاد دارند که بحث های مربوط به تهیه و تدوین راهبردهای سازمان ملل در خصوص این موضوع مهم و حساس باید در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی آن صورت گیرد تا امکان مشارکت همه کشورها در آن میسر باشد.

بحث امروز شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان ˈحفظ صلح و امنیت بین المللی: اصلاح ساختارهای امنیتیˈ به ابتکار کشور نیجریه که ریاست شورای امنیت را در ماه آوریل بر عهده دارد، برگزار شد و وزیر امور خارجه این کشور ریاست نشست شورا را در این زمینه بر عهده داشت.

شورای امنیت پس از انجام بحث های مربوطه، متن قطعنامه ای را تحت همین عنوان با اجماع به تصویب رساند.

اروپام 1908 ** شبس 1551
کد N251775