عکس: تیتر اظهارات بی سابقه شاه در 5 اردیبهشت 1357

کد N250221