نوری المالکی:

مردم عراق خواهان همبستگی و اتحاد هستند/عربستان در امور داخلی ما دخالت نکند