بررسی نحوه اداره بانک مرکزی در جلسه امروز مجمع تشخیص

سایر حوزه ها

مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه امروز خود نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي را با حضور دبير كل بانك مركزي و معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز با حضور اكثريت اعضا و رؤساي قواي مقننه و قضائيه تشكيل جلسه داد.

در اين جلسه، بحث ناتمام جلسه قبل در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي مجدداً با حضور دبير كل بانك مركزي و معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح و پس از بحث 3.هاي مبسوط اعضاء و مدعوين مقرر گرديد اين موضوع به كميسيون اقتصادي مجمع ارجاع شود تا با تشريك مساعي و اخذ نظرات كارشناسان اقتصادي از دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، اعضاي مجمع و صاحب نظران مربوطه، نظرات پيشنهادي كميسيون، جهت اخذ تصميم نهايي به صحن مجمع ارائه شود.