در نشست همکاریهای تجاری ایران و روسیه؛

بر گسترش همکاری اتاق های بازرگانی تهران و مسکو تاکید شد

کد N237581