مصوبه ای که نیروگاه هسته ای بوشهر را به ایرانیان واگذار کرد

کد N235786