پاپ: جنگ دیگر بس است

جنگ,ایتالیا

رم - ایرنا - پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها در مراسم ویژه عید پاک مسیحی در واتیکان، خواستار پایان یافتن تمام جنگ ها و درگیری ها از سوریه تا عراق، فلسطین ، سودان وافریقای مرکزی شد.

به گزارش روزیکشنبه ایرنا، پاپ درمراسم عید پاک مسیحی که مهمترین روزمسیحیت بشمار می رود درمقابل حدود 150 هزار مسیحی درواتیکان، با اشاره مستقیم به خاورمیانه، اوکراین، سوریه، افریقای مرکزی و ونزوئلا خواستار پایان یافتن جنگ ها ، درگیری ها و گرسنگی شد و برای صلح جهانی دعا کرد.

پاپ همچنین خواستار حمایت از بی دفاعان بویژه کودکان، زنان وسالمندان شد و از اسراف و جنگ ها که باعث افزایش گرسنگی درجهان می شود مردم را برحذرداشت و برای شفایافتن بیماران دعا کرد.

وی گفت : من به فکر مهاجرانی هستم که سرزمین خود را به امید زندگی و اینده ای بهتر ترک کرده و به مناطق دیگر مهاجرت می کنند تا بتوانند با کرامت زندگی کنند.

رهبر مذهبی کاتولیک ها برای صلح دعا کرد وازخداوند خواست تا به تمام جنگ ها و خصومت های بزرگ وکوچک، قدیمی وجدید را خاتمه دهد.

وی همچنین پایان درگیری ها درافریقای مرکزی وسوریه را آرزو کرد وخواستار جسارت در مذاکرات صلح درخاورمیانه شد.

اروپام ** 2171**536
کد N235551