اولاند:

خبرنگاران آزاد شده فرانسوی در راه کشور هستند