رییس منطقه ای اسکاپ:

باید ازتجربیات و مدیریت ایران درمقابله بابلایای طبیعی بهره برد

کد N229776