با تصویب نمایندگان؛

سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند

مجلس

مسئولیت نظارت بر بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل،‌حین و بعد از اقدامات دستگاه‌ها مشمول ماده 2 این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 ماده 1 این طرح را تصویب کردند.

در ماده 1 آمده است: سازمان بازرسی کل کشور از این پس زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند.

همچنین مسئولیت نظارت بر بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل،‌حین و بعد از اقدامات دستگاه‌ها مشمول ماده 2 این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

نمایندگان مردم در بهارستان با 143رای موافق، 8رای مخالف و 11 رای ممتنع ماده یک این طرح را تصویب کردند.

کد N227563