گزارش مهر از سامانه الکترونیکی 111 در دولت یازدهم؛

نحوه رسیدگی به مشکلات مردمی در سامانه ارتباطی سامد/امکان شنیدن مکالمات توسط روحانی