مجوز مجلس به نمایندگان برای بکارگیری اعضای هیات علمی به عنوان مشاور

مجلس

پاسخ این استفساریه این است که منظور از کارکنان یا کار‌شناسان دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها وکلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت می‌کنند نیز می‌باشد.

نمایندگان تصویب کردند که اعضای هیات علمی بعنوان مشاور نمایندگان به کار گرفته شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ‌ طرح استفساریه تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۰رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده شرکت کننده در رای گیری به تصویب رسید.

موضوع استفساریه این است که آیا منظور از کارکنان یا کار‌شناسان دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز می‌باشد یا خیر؟

پاسخ این استفساریه این است که منظور از کارکنان یا کار‌شناسان دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها وکلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت می‌کنند نیز می‌باشد.

کد N220456