تصویر و خبر/

بازداشت تک تیراندازهای داعش در فلوجه