پلیس ضدشورش با تظاهرکنندگان در پایتخت ایتالیا درگیر شد

کد N219602