تصاویر رویترز از کتک‌کاری در صحن پارلمانهای جهان

کد N213858