چالش یک پیوست

آیا روسیه و غرب وارد رویارویی تازه شده اند؟

کد N211444