واکنش همسر شهید محمد منتظری به ادعای سعید حجاریان:در عجبم از شماکه سالها درجیگاه رفیع امنیتی بودید

روزنامه شرق نوشت:

کد N210488