افخم در واکنش به دیدگاه‌های برخی محافل آمریکایی:

تنها مذاکره بر اساس احترام متقابل و پذیرش حق مسلم ایران نتیجه‌بخش است

سیاست خارجی

ایران در ادامه گفتگو با 1+5 به دنبال بهره مندی از حق قانونی خود بری استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در چارچوب NPT بوده و به همین منظورآمادگی خود برای رفع نگرانی واقعی و منطقی دراین زمینه را اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به دیدگاههای برخی محافل آمریکایی در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت:تهدید و فشار علیه ملت ایران بی تاثیر بوده و تنها مذاکره بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر و پذیرش حقوق مسلم ملت ایران نتیجه بخش خواهد.

به گزارش ایلنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برخی تحلیلهای ارائه شده از سوی محافل آمریکایی در مورد برنامه هسته ای ایران را ناشی از پیش فرض های غلط، اطلاعات ناقص در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و مبانی آن دانست و آن را غیر سازنده و شک برانگیز خواند.

مرضیه افخم افزود: در شرایطی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 ادامه دارد، شبهه افکنی و توصیه های ناشی از منفی نگری با استناد به نظریات افراد تندرو، نمی تواند کمکی به این روند باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: تهدید و فشار علیه ملت ایران بی تاثیر بوده و تنها مذاکره بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر و پذیرش حقوق مسلم ملت ایران نتیجه بخش خواهد بود.

افخم اضافه کرد: ایران در ادامه گفتگو با 1+5 به دنبال بهره مندی از حق قانونی خود بری استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در چارچوب NPT بوده و به همین منظورآمادگی خود برای رفع نگرانی واقعی و منطقی دراین زمینه را اعلام کرده است.

کد N205964