معلمین یونانی دست به تظاهرات زدند

برعلیه سیاست ریاضت اقتصادی,یونان

آتن - ایرنا - معلمین یونانی به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت و نطام سرمایه داری دست به تظاهرات زدند.

کد N205482