روزنامه نگاران انگلیسی در تکاپوی تحریم رژیم صهیونیستی

اسراییل

تهران- ایرنا- روزنامه نگاران انگلیسی در تکاپوی تحریم رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم نژادپرست هستند.

کد N205298