مردم افغانستان چه می خواهند؟

خیابان های کابل، پایتخت افغانستان در انتظار برپایی انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که نه تنها رقبای سیاسی، مردم را به مشارکت در آن تشویق کرده اند بلکه بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از مردم خواسته تا پای صندوق رای حاضر شوند؛ اما مردم افغانستان چه می خواهند؟

مردم افغانستان چه می خواهند؟خیابان های کابل، پایتخت افغانستان در انتظار برپایی انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که نه تنها رقبای سیاسی، مردم را به مشارکت در آن تشویق کرده اند بلکه بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از مردم خواسته تا پای صندوق رای حاضر شوند؛ اما مردم افغانستان چه می خواهند؟

 

 

 

 

منبع: یورونیوز

26149

کد N205286