ارجاع پرونده محمدرضا رحیمی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران

سیاسی

قاضی سیامك مدیر خراسانی مسئولیت رسیدگی به پرونده بیمه ایران را نیز برعهده داشت. در جریان رسیدگی به این پرونده برخی از متهمان علیه معاون اول دولت دهم مطالبی را بیان كردند و برخی از نمایندگان مجلس نیز از این فرد به عنوان یكی از متهمان اصلی پرونده بیمه یاد می كردند

پرونده معاون اول رییس جمهور دولت دهم برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در روزهای اسفند ماه گذشته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های كیفری استان تهران از صدور كیفرخواست برای پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد.

با صدور كیفرخواست برای این مقام ارشد دولت قبلی‏ْ، پرونده برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی ارجاع شده است اما تاكنون وقت رسیدگی برای آن تعیین نشده است.

قاضی سیامك مدیر خراسانی مسئولیت رسیدگی به پرونده بیمه ایران را نیز برعهده داشت. در جریان رسیدگی به این پرونده برخی از متهمان علیه معاون اول دولت دهم مطالبی را بیان كردند و برخی از نمایندگان مجلس نیز از این فرد به عنوان یكی از متهمان اصلی پرونده بیمه یاد می كردند.

گفتنی است رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد نیز بر عهده قاضی سیامك مدیر خراسانی است.

کد N205111