آغاز انتخابات افغانستان/ زلمای رسول و کرزی پای صندوق رأی

کد N204284