ادامه حوادث خونین سیاسی به رغم پایان انتخابات در ترکیه

کد N200482