هیات دولت با حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد

جلسه

تهران- ایرنا- هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهم ترین مسائل ومباحث روز کشور ازسوی اعضای دولت مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

دراین جلسه هیات وزیران ادامه رسیدگی به آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور را دردستور کار داشت که پس از بحث و بررسی، تعدادی ازبندهای آن به تصویب اعضای دولت رسید وادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

شبک**1497**536
کد N199507