روحانی در بازگشت از افغانستان:

همه کشورهای منطقه باور دارند که راه پیشرفت و توسعه در اعتدال است