عربستان 13 تن را به اتهام ارتباط با تروریسم به زندان محکوم کرد

کد N190603