رژیم صهیونیستی 186 واحد مسکونی تازه در شرق بیت المقدس می سازد

شرق بیت المقدس,شهرک های مسکونی

تهران – ایرنا – یک عضو شورای شهر بیت المقدس به خبرگزاری فرانسه گفت که رژیم صهیونیستی در ادامه اجرای طرح هایش برای ساخت شهرک های صهیونیستی، قصد دارد 186 واحد مسکونی تازه در بخش شرقی بیت المقدس اشغال شده بسازد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس اشغال شده، ˈیوسف پپه آلالوˈ گفت: این طرح شامل ساخت 40 واحد مسکونی تازه در شهرک ˈپیسگات زیوˈ و 146 واحد جدید در شهرک ˈهار هوماˈ خواهد بود.

هر دو این شهرک ها، محله های صهیونیست نشینی هستند که رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغال شده در جنگ شش روزه 1967 احداث کرده است.

Yosef Pepe Alalu

مترجمام**1486**1856
کد N190092