اعتراض بیماران ساکن غزه به اقدامات دولت مصر

کد N185760