• ۷بازدید
نتیجه همه پرسی به نفع مسکو شد/

پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه

وبگردی