الشرق: تنش در شورای همکاری به نفع ایران می شود

شورای همکاری خلیج فارس,قطر

روزنامه الشرق قطر اقدام چند کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در فراخواند سفرای خود از قطر را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است هرگونه تنش در این شورا و میان کشورهای عربی به نفع ایران تمام خواهد شد.

این روزنامه چاپ دوحه نوشت شورای همکاری خلیج فارس اکنون با دو گزینه مواجه است: یا باید به سرعت این بحران و پیامدهای آن را مهار کند یا آن که عرصه را در مقابل ایران باز بگذارد که این بار در قلب خلیج فارس، و نه مثل دهه های گذشته در حواشی آن، نفوذ کند.

بحران به وجود آمده در پی تصمیم ناگهانی عربستان سعودی، امارات و بحرین به فراخواندن سفرایشان از قطر در ده روز گذشته محور اصلی اخبار مربوط به کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. این روزنامه همچنین با ارائه نمونه هایی از نحوه پوشش خبری رسانه های ایرانی از این بحران نوشت ایرانی ها حتی از این فرصت استفاده کرده و نام این شورا را که در اصل شورای همکاری خلیج است تحریف کرده و به شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کردند.

این روزنامه سپس اینگونه نتیجه گیری کرده است که ایرانی ها از هرگونه تنش میان کشورهای عربی استقبال می کنند و بهره سیاسی خود را از آن می برند همانگونه که در این مدت مدام بر روی واژه " خلیج فارس" به جای خلیج تاکید کرده اند.

4949

کد N183058