استاد دانشگاه قزاقستان: آسیای مرکزی با تروریسم ملی روبرو است

آسیای مرکزی,بحران92

دوشنبه ـ ˈرستم برنشیافˈ استاد و مقام دانشگاهی قزاقستان گفت: کشور های منطقه آسیای مرکزی نه با تروریسم بین المللی بلکه با تروریسم ملی روبرو هستند.

براساس گزارش منابع خبری، این استاد دانشگاه قزاقستان روز جمعه در میزگردی تحت عنوان ˈمبارزه با تروریسم با توجه به روند ادغامˈ افزود: برای مبارزه با تروریسم باید متحد شد ، چرا که ما نه با تروریسم بین المللی ، بلکه با تروریسم ملی رو به رو هستیم.

وی با بیان اینکه علل فعالیت های تروریستی در منطقه به جنبه بین المللی آن ارتباطی ندارد، افزود: این پدیده بر توازن قدرت در منطقه تاثیری ندارد و تنها مسائل ملی را در برمی گیرد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که کشورهای این منطقه علاقه ای برای مبارزه جدی با این امر ندارند.

رستم برنشایف با اشاره به اینکه در ساختارهای بین المللی چارچوب مشخصی برای مقابله با تروریسم طراحی نشده است ، گفت: فعالیت های تروریستی علیه نظام و ساختار های قدرتی طراحی و برنامه ریزی شده است از این رو ضروری است دولت های آسیای مرکزی علیه هر گونه پدیده های نامطلوب آن مبارزه را تقویت کنند.

ˈلیسیا کاراتایواˈ مسوول مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری قزاقستان نیز در این میزگرد با اشاره به حوادث اوکراین گفت: تحولات در اوکراین در کشورهای منطقه اسیای میانه بدقت مورد پیگیری قرار دارد و این کشورها پیامدها و تبعات رویدادها در اوکراین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

آساق**ه.ص**1663**5981
کد N179833