عکس/ سید احمد در میان حسن خمینی و خاتمی

کد N176757